Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ...

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน มกราคม 2567 ...

Mol-Thailand

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน ธันวาคม 2566 ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน พฤศจิกายน 2566 ...

TOP