Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรเดือนตุลาคม 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน กันยายน 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน ปี 2566 ...

TOP