Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการให้บริการ ศบร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...

ผลการให้บริการ ศบร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ...

ผลการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 ...

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน ธันวาคม 2562 ...

TOP