Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ...

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2566 – 2570

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2566 – 2570 ...

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ...

Mol-Thailand

แจ้งเตือนแรงงานไทยกรณีการยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของไต้หวัน ...

Mol-Thailand

การตรวจ ANTIGEN TEST KIT ในโรงงานและสถานประกอบการ ...

TOP