Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน กันยายน 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน ปี 2566 ...

Mol-Thailand

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. 2566-2570) ...

Mol-Thailand

วิธียื่นขอรับเงินประกันและเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ...

Mol-Thailand

เตือนแรงงานไทย !! อย่าตกเป็นเหยื่อ!! ...

TOP