Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเดือน กันยายน 2560 ...

งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ตำแหน่งงานว่างเดือน สิงหาคม 2560 ...

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 ...

Mol-Thailand

ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพิจิตร ...

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน กรกฏาคม 2560 ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน มิถุนายน 2560 ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน มิถุนายน 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

TOP