Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ...

Mol-Thailand

เปิดฝึกอบรมช่างแต่งผมสตรี ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน มกราคม 2560 ...

TOP