Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินราคากลางและจำหน่ายพัสดุ ...

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิจิตร ใสสะอาด 2566” และ ...

TOP