Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2566 (มกราคม – ธันวาคม) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2566 (ตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน มกราคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน ธันวาคม 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือน พฤศจิกายน 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนตุลาคม 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2565 ...

TOP