Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2556 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/2556 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/2553 ...

TOP