Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส ไตรมาส2/2557 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส ไตรมาส1/2557 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2556 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/2556 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2/2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/2553 ...

TOP