Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน)

TOP