Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ITA สรจ.พิจิตร

O1 ผังโครงสร้างบุคคลกร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

        – แรงงานจังหวัดพิจิตร

O3 อำนาจหน้าที่ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

       – ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

       – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

O8 Q&A

       – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

       – เว็บบอร์ด

       – ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

O9 Social Network

       – ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        – สถิติการให้บริการด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        – สถิติการออกให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       – สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       – สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร” ปีงบประมาณ 2563

O17 E-Service

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นผลให้เกิดความล่าช้า
  2. เจ้าของโครงการไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน
  2. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ อันจะทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

     – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         – แผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม

         – รายงานผลการดำเนินการประกอบตัวชี้วัด

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

TOP