Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ITA สรจ.พิจิตร

O1 ผังโครงสร้างบุคคลกร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

– แรงงานจังหวัดพิจิตร

O3 อำนาจหน้าที่ 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

O8 Q&A

– เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

– เว็บบอร์ด

– ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

O9 Social Network

– ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– คู่มือการบริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

– คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      

– คู่มือการบริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

– คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

– สถิติการให้บริการด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– สถิติการออกให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

– สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร” ปีงบประมาณ 2564

O17 E-Service

– ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

– E-mail สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

– แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

– ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นผลให้เกิดความล่าช้า
  2. เจ้าของโครงการไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน
  2. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ อันจะทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ

025 แผน-HRM-ปี-2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– บริการร้องเรียน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– คู่มือการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– ช่องทาง Facebook  สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

–  คำสั่งจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร

034 ประกาศเจตจำนงสุจริต-TH

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทริตและประพฤติมิชอบประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม ปี 65

– รายงานผลการดำเนินงาน     

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

235
TOP