Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

Infographic

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2564 บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2564 บทสรุปผู้บริหาร ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 3 2561

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 3 2561 ...

TOP