Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ

pll_content_description

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมการรวมกลุ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการจำหน่ายสินค้า รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม มีพรสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/สนง.พัฒนาชุมชน/ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3/สนง.พาณิชย์จังหวัด และวิทยากรผู้มีความรู้ด้านอาชีพนอกระบบ “สวนพลิกใจ” ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

TOP