Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pll_content_description

 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้

 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก

  หลักสูตร  การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

  หลักสูตร  การจับผ้า  และการพับผ้า อำเภอตะพานหิน  

TOP