Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561

pll_content_description

 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.

 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และการดำเนินการตามโครงการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาปัญหาความต้องการที่ได้รับจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร(POC)ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร   เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP