Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงงานพลุและดอกไม้ไฟระเบิด

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงงานพลุและดอกไม้ไฟระเบิด

TOP