Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 <span style="text-align: justify; font-family: "TH SarabunPSK"; letter-spacing: -0.1pt; font-weight: bo

      วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้  นางสาวศิริพร  ภาคแก้ว  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  และนางสาวปาริยา แปวขุขันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน ณ วัดไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 

TOP