Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

 

 

     
           วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้    
นางสาวเยี่ยมวิมล  พาอินทร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำอาหารไทย
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต”  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน
20 คน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการ
รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานใน
พื้นที่   เป็นผู้ประสานงาน
 

 

 

 

TOP