Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้  นางสาวศิริพร  ภาคแก้ว 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  และนางสาวปาริยา แปวขุขันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร
การทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง
ในชีวิต
 
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 คน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่

เป็นผู้ประสานงาน

 

TOP