Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

 

     วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุชัย  ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวศิริพร  ภาคแก้ว
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวปาริยา  แปวขุขันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ   ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำอาหารไทยและขนมไทย ณ อาคารชมรมสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการด้านต่าง ๆ
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

TOP