Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

 

     วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้
นางสาวทักษิณา  แสงกระจ่าง  นักวิชาการแรงงาน ร่วมเปิดฝึกทักษะ
อาชีพ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ (การทำ
ดอกไม้จันทน์) องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้  และความมั่นคงใน
ชีวิต”  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

TOP