Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561

pll_content_description

      วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.

      วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฎิบัติงานศาสนพิธี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี พระราชกุศล ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา และประเพณีไทย ให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 100 คน ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร  โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

TOP