Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของชมรม TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 วันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่  และชมรมฯ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สาขาพิจิตร) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

TOP