Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

pll_content_description

      วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.

      วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด  โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

TOP