Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมภพ  สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ได้รับมอบหมายจาก  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง  ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล  พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร และการคัดเลือกอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ณ  ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร 

TOP