Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

สรจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจสถานประกอบการ ครั้งที่ 6/2565

TOP