Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

pll_content_description

 วันศุกร์ที่<span style="text-align: justify; font-family: "TH SarabunPSK"; font-variant-numeric: normal; font-variant-eas

 วันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล  พาอินทร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ขั้นตอนการขอรับบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เทศบาลตำบลเนินมะกอก อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

TOP