Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

 วันพุธที่  18  กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น.

 วันพุธที่  18  กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวศิริพร  ภาคแก้ว  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ขั้นตอนการขอรับบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ วัดหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

TOP