Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

pll_content_description

         วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

         วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร            เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 และแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งแจ้งเรื่องกระบวนการทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

TOP