Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรองรับประชาคมอาเซียน (AC)ไตรมาส4 ปี 2556 (ตุลาคม – ธันวาคม)

pll_content_description

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรองรับประชาคมอาเซียน (AC)ไตรมาส4 ปี 2556 (ตุลาคม – ธันวาคม)

 

TOP