Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน – มิถุนายน)

TOP