Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – กันยายน)

TOP