Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 4 ปี 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

TOP