Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) และ รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรายปี 2562

TOP