Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566)

TOP