Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพิจิตร

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.

      วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ คณะ ออกตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกตรวจเยี่ยมโครงการ ดังกล่าว   ณ  อำเภอเมือง อำเภอวชิรบารมี และ อำเภอสามง่าม สำหรับช่วงบ่าย เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ อำเภอบางมูลนาก อำเภอวังทรายพูน และ อำเภอโพทะเล

 

 

 

TOP