Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นวัตกรรมภาครัฐกับแนวคิด Design Thinking “ทางออกที่ออกแบบได้”

pll_content_description

ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง นวัตกรรมภาครัฐกับแนวคิด Design Thinking “ทางออกที่ออกแบบได้”

TOP