Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2562

pll_content_description

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2562 โดย นางปทุมพร เปรมปรีดา แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

  

TOP