Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

pll_content_description

           วันที่ 17 มกราคม 2559 นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตามประเ

           วันที่ 17 มกราคม 2559 นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตามประเด็นการตรวจติดตามการบูรณาการภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

 

  

 

  

TOP