Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ตาราง ปปช.

ตาราง ปปช.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– จ้างเหมาบุคลากร
– ครุภัณฑ์สำนักงาน

– จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการป้องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร

– โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

– โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
– โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกิจกรรมประชุมอาสาสมัครแรงงาน
– โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
– โครงการประเมินผลอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด 
– โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2561

TOP