Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางปทุมพร เปรมปรีดา

  นางปทุมพร เปรมปรีดา

  แรงงานจังหวัดพิจิตร
  • นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์

   นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางศิริจรรญา มีอิสระ

    นางศิริจรรญา มีอิสระ

    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • นางสาวศิริพร ภาคแก้ว

   นางสาวศิริพร ภาคแก้ว

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวทักษิณา แสงกระจ่าง

    นางสาวทักษิณา แสงกระจ่าง

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายปัญญา อัคผล

     นายปัญญา อัคผล

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางนภาพร สังฆมาตร

   นางนภาพร สังฆมาตร

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวเจนจิรา คงสวัสดิ์

    นางสาวเจนจิรา คงสวัสดิ์

    นักวิชาการแรงงาน
TOP