Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์

0 5661 3761

อีเมล

phichit@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร – ตะพานหิน
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-613761

โทรสาร 056-614818

E-Mail : phichit@mol.mail.go.th

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

สถานที่ตั้ง

 

TOP