Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลหน่วยงาน

นายสุชัย  ชาญวิกย์การ
แรงงานจังหวัดพิจิตร

 ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 3761 อีเมล์ phichit@mol.mail.go.th

 

344
TOP