index ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน

138

แบบรายงานผลการสำรวจควำมพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2565

138

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

137

ข้อมูลผู้บริหาร

137

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

176

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

176

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

176

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

176

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
175

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
174
TOP