Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.

 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม”  ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่   โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางนภาพร สังฆมาตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  นำบริการด้านแรงงานออกให้บริการในพื้นที่  วัดฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

TOP