Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ (ทาสีกำแพงวัดโรงวัว)

pll_content_description

TOP