Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร โดยการมอบหมายจาก
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและสนับสนุนการ
มีส่วนช่วยในการสนับสนุน และขับเคลื่อนความรักความสามัคคี ความปรองดองของคนในหมู่บ้านชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชน ฯลฯ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร
เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว

 

TOP