Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แจ้งเตือนแรงงานไทย / คนหางาน ที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

pll_content_description

 

 

TOP