Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 น.

 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้  นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวทักษิณา             แสงกระจ่าง  นักวิชาการแรงงาน ร่วมเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

TOP