Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

        

 

 

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้  นางสาวปาริยา  แปวขุขันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร
การทำอาหารไทยและขนมไทย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 125 คน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน

 

TOP