Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561

pll_content_description

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร การพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และพิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

TOP