Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561

pll_content_description

      วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 <span style="font-family: "TH SarabunPSK"; letter-spacing: -0.1pt; fon

      วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัด ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม และร่วมพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 3 ราย โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 

TOP